Ökoiskola

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium

ÖKO- iskolai munkaterv

2016/2017

Az ökoiskolai munkacsoport tagjai:

Gazdig Róbert  -   földrajz-rajz szakos tanár, az ökoiskolai munkacsoport vezetője                     
Szabó Tamás  -     igazgatóhelyettes, magyar szakos tanár
Herczku Zsuzsanna  -  felsős munkaközösség-vezető,  testnevelésszakos tanár
Turánné Román Éva Zsuzsanna  -  alsós munkaközösség-vezető, tanító
Koczka Zsuzsanna  -  DÖK  munkáját segítő pedagógus, tanító
Nikodém Zsuzsanna – Technika és életvitel
Csotó Endréné  - kémia – biológiai szakos tanár
Búzás Csanád  - földrajz - történelem szakos tanár
Mészáros Lajosné - iskolatitkár
Mészáros Tiborné – Konyhavezető
Szűcs Károlyné – Takarító
Bulyáki Lászlóné  -  Szülői munkaközösség tagja

1. Célkitűzéseink:

- Elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását.

- Megértetni a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét.

- A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük hagyományainak, értékeinek megőrzésébe, gyarapításába.

- Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá.

2. A fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló kiemelt tevékenységeink:

-A „jeles napokról” (Takarítási világnap, Autómentes nap, Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja, Környezetvédelmi világnap, Madarak és fák napja) programokkal, versenyek és kiállítások szervezésével emlékezünk meg.

- Rendszeresen látogatjuk a témához kapcsolódó aktuális kiállításokat, rendezvényeket.

- Az újrahasznosítható hulladékok közül egész évben gyűjtjük a következőket: papír,

  PET - palack, műanyag kupak. Folyamatos a használt elemek gyűjtése is.

- Részt veszünk környezettel, természettel kapcsolatos vetélkedőkön.

- Ősszel és tavasszal Családi napot (egészségnevelési-, állatvédelmi-, nyílt napot) tartunk.
  Iskolánkban Egészséges életmód és Természet - és Társadalomismereti szakkör működik.

- Részt veszünk a városi és országos szemétszedési akciókban, iskolánk környékét rendszeres szemétszedéssel tartjuk tisztán.

3. Folyamatos vagy hosszú távú céljaink:

- ökológiai gondolkodásmód kialakítása, fokozása a diákokban (szülőkben) és a

   tanárokban;

- minél több tantárgy tematikájában szerepeljen a fenntarthatósággal kapcsolatos téma;

- a tanárok bevonása minél szélesebb körben;

- a témában kiírt pályázatok figyelemmel kísérése;

- a jövővel való foglalkozás, alternatív jövőképek összehasonlítása – saját felelősség;

- környezetbarát módszerek és technológiák megismertetése, használata;

- iskolaépület és udvar minél jobb kihasználása;

- iskolazöldítési program kiterjesztése, az iskolai környezet még otthonosabbá tétele;

- energia-, víz- és papírfogyasztás minimalizálása;

- kapcsolattartás/kapcsolatbővítés a külső cégek dolgozóival (kertészek, takarítók);

- fűszerkert, gyógynövénykert kialakítása,

- megújuló energia hasznosítása,

- sziklakert kialakítása,

- a már kialakított szelektív hulladékgyűjtés fenntartása, hatékonyságának javítása:

  szelektív hulladékgyűjtők elhelyezése az iskola udvarán,

- a még jelöletlen növények azonosító táblával ellátása,

- önkéntes munka szervezetté tétele általános iskolai tanulóink körében is.
- Iskolánk „zöldítése”

   - Folytatva az eddigieket, célunk, hogy a folyosókon és az intézmény közös használatú
     belsőhelyiségeiben minél több dísznövény legyen. Az iskola anyagi lehetőséginek
     figyelembe vételével eddig minden évben történt növénybeszerzés.

4. FELADATOK:

A. Pedagógiai szinten

B. Társas kapcsolatok szintjén

C. Technikai, gazdasági szinten

A/1. PEDAGÓGIAI SZINTEN:

Tanórai illetve tanórán kívüli egységekről lehet beszélni, melyek egyrészt különállók a szervezés szintjén, másrészt egységes, mivel mindegyiket a fenntartható, környezettudatos gondolkodás kell hogy átitassa a diákok és a felnőttek/tanárok, szülők/ körében. Ehhez minden szinten pontosan megtervezett, megfogalmazott és megvalósítható program kell.

A/1.1. TANÍTÁSI ÓRÁK:

 • a tanítási órákon minden tantárgy használja fel a környezettudatosság kialakításához kapcsolható oktatási tartalmakat
 • a tanítás során a diákok egyenrangú partnerként vegyenek részt az órák menetében
 • a módszerekben a kooperatív tanulásszervezés, a projekt módszer, a témanapok kerüljenek hangsúlyossá
 • az órák levezetése az osztálytermeken kívül is történjen
 • élményközpontú oktatás
 • a változatos módszerek alkalmazása az egész oktatási-nevelési rendszert jellemezze

Felelős: az iskola valamennyi nevelője
Határidő: folyamatos

A/1.2. A) TANÍTÁSI ÓRÁKON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK:

A tanításon kívüli időszak az órák közötti szünetekben illetve a napközis szabadidőben jelenik

meg. A fenntarthatóságra nevelésben ezek az egyik legfontosabb időkeret, amivel ki lehet

egészíteni a tanórán elhangzottakat, az elméletet gyakorlatra átültetni.

Folyamatos feladatok:

 • tiszta, rendezett osztály és iskola

Felelős: az iskola dolgozói, diákjai

Határidő: folyamatos

 • tanulmányi séták, megfigyelések szervezése a természetes és épített környezetben;

Helyi termelők, vállalkozások munkájának megismerése.

Felelős: osztályfőnökök, napközis nevelők

 • részvétel az önkormányzat által meghirdetett programokon /Világtakarítási Nap, Városi lomtalanítás/

Felelős: öko - munkacsoport

 • veszélyes hulladékok gyűjtése/elem/

Felelős: öko - munkacsoport

Határidő: folyamatos

 • „Zöld porta” – az iskola környezetének/ belső-külső/ rendje, téli időszakban madáretetés

Felelős: osztályfőnökök, napközis nevelők

A/1.2. B) TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG -  PROGRAMOK , AKCIÓK

Ezeken a rendezvényeken az iskola egész a szülők, diákok, nevelők együttes munkája jelenik meg. Kiemelt szerepe van a szervezésbe az öko - munkacsoportnak, a Diákszervezetnek, a minőségbiztosítási köröknek, a Szülői Szervezetnek.

B. TÁRSAS KAPCSOLATOK SZINTJE

A tanítás során a szabad időszervezésében fontos, hogy a tanárok együtt dolgozzanak egymással, a diákokkal és a szülőkkel. A partnerkapcsolat legyen az elsődleges. A felállított szabályrendszer kialakításában a diákok, a nevelők és a szülők aktívan vegyenek részt. Azok megvalósításában is cselekvő tagok legyenek.

 • fontos feladat, hogy az iskolán kívüli körök a fenntartható fejlődés programjaiban aktívan részt vegyenek
 • kommunikáció kiterjesztett legyen; működjön az iskolán belül (iskolaújság, honlap, képújság, faliújság) és iskolán kívül (helyi lapok,rádió, tévé)
 • együttműködések: önkormányzat, óvodák, iskolák (általános-,közép- és felsőoktatási
  intézmény), civilszervezetek, vállalatok, alapítványok és a nemzeti park

C. TECHNIKAI/GAZDASÁGI SZINTEN

−takarékosan bánjanak az energiaforrásokkal (világítás, víz, fűtés), rendszeres
 tanulmányozása, lépések tétele ezen takarékos működtetésére (napi cselekedetek;
pályázatok – felelős: ökocsoport, iskolavezetés – határidő: folyamatos

 • csökkenteni a hulladékok mennyiségét – felelős: tantestület, diákok – határidő: folyamatos
 • az iskola belső és külsőkörnyezetének alakítása felhasználva a környezetbarát tisztítószereket; a csúszásmentesítés környezetkímélő legyen; újrahasznosított irodaszerek, papír használata – felelős: iskolavezetés
 • az egészséges életmód kialakításához a gyermekek étkeztetésére nagy figyelmet fordítani; túrák szervezése; sporttevékenységek szervezése a szabadban

Ökoiskolai munkaterv 2016-2017 –es tanév

Időpont:

Feladat:

Felelős:

2016.08.25.

Ökoiskola munkacsoport megújítása

Igazgató

2016.08.25.

Ökoiskolai éves munkaterv elkészítése

 

Igazgató
DÖK munkáját segítő pedagógus
alsós mun.köz.vez.

2016.09.05.

Ökoiskolai munkaterv egyeztetése a DÖK - kel, az SZM képviselőjével

A DÖK részt vállal az ökoiskolai program megvalósításában

Igazgató
DÖK m. segítő pedagógus

SZM elnöke, tagja

2016. szeptembertől

 

Energiajárőr szolgálat működtetése (világítás,

vizes blokkok, ajtó-ablakok ellenőrzése)

 

Környezeti szempontból előnyös beszerzések kivitelezése, környezetbarát termékek használata.

 

Komposztáló működtetése. Az iskolaudvar zöld felületeinek gondozása.

 

Beltéri növényzet ápolása.

 

Szabadtéri sportpályák működtetése.

 

Fenntarthatósággal kapcsolatos „kiskönyvtár” bővítése tanárok és diákok részére.

 

A fenntarthatósággal összhangban lévő dekoráció kialakítása a jeles napok alkalmából.

 

09.16.Az Ózon világnapja

09.22.Autómentes világnap

09.23. Őszi napéjegyenlőség

 tantermi étkezősarkok készítése (teafőzés,gyümölcs saláta készítése)

 

Személyes terek kialakítása a diákok számára (öltözőszekrények , osztálytermek, folyosók)

 

Együttműködés a vállalkozókkal (kertészet, vállalkozók, kisiparosok)

 

Óvodával való együttműködés a fenntarthatóság terén.

 

Szülők bevonása a fenntarthatósággal kapcsolatos programokba.

 

Az iskola részt vesz a település környezetvédelmi programjának végrehajtásában.

 

Környezetünk értékeinek, hagyományainak megismerése megőrzése.

 

Gondnokság vállalása a környezetünkben lévő természeti és épített környezeti érték felett

 

Művészet és tolerancia – interaktív workshop
Múzeumpedagógiai foglalkozás a Ludwig Múzeumben

Szelektív hulladékgyűjtés az iskolában;  műanyagkupak gyűjtése, veszélyes
hulladék gyűjtése-szárazelemek

Magyar népmese napja

Látogatás a Vasúttörténeti parkba

Munkaközösség vezetők 

 

 

 Iskolatitkár, igazgató

 

Technika és életvitel tanár
Igazgató, osztályfőnökök 

 

 Takarítónő

 

 Testnevelő

 

Könyvtáros

 

 Faliújságfelelős
(Abu Leila)

 

Osztályfőnökök

Igazgató, SzM elnöke

DÖK m. segítő pedagógus 

 

 

SZM alelnöke, igazgató, osztályfőnökök
 

Igazgató 

 

 Szaktanár ( Búzás Csanád)

 

Igazgatóhelyettes 

 

 

Igazgató

 

Nikodém Zsuzsanna (Technika és életvitel tanár)

alsós pedagógusok

Búzás Csanád

Gazdig Róbert

 

 

Szanyi F. Éva

 

Tóth Ágnes

Nagy István

2016.október 4.

2016.október 15.

Állatok világnapja

Családi nap, Egészség nap, sportnap

Csotó Endréné

DÖK. m. segítő pedagógus

2016. október

Iskolarádióban környezetvédelmi rovat indítása

Igazgatóhelyettes

2016. október

Forever Kids – Gyermek egészséges életmód támogatási program

 Szanyi F. Éva

2016.október folyamán

október vége

2016. október

Bemutatóórák a szülők számára, a fenntarthatóságra nevelés körében.

Tökfaragó verseny - töksütés

Tisztasági verseny (osztályok között)

Munkaközösség vezetők

DÖK

DÖK

2016. november 10.

2016. november 11.

2016. november 17.

A magyar tudomány napja

Varázslatos évszakok Lőrincen és Imrén (rajzpályázat)

Magyar népdal és népköltészet napja

Búzás Csanád, Csotóné

Gazdig Róbert

Turánné Román Zsuzsa

2016. dec.

2016.december10.

Madáretetők kihelyezése

Emberi jogok világnapja

Technika és életvitel tanár

magyar szakos

2016. dec

Karácsonyváró kézműves foglalkozások (ajtódíszek készítése – újrahasznosítás)

Kézműves szakkör vezetői

2017. jan.

Plakátkészítő (környezettudatos gondolkodás jegyében) verseny

Turánné Román Zsuzsanna

2017. jan

biológia - egészségtan házi verseny

Csotó Endréné

2017. febr.

2017.február 02.

Farsang – TOMBOLA (megunt, begyűjtött játékokból)

A vizes élőlények világnapja

DÖK

földrajz,biológia szakos tanárok

2017.márc..

Természetismereti házi verseny
(Hátrahagyott jelek az élővilágban)

Búzás Csanád

2017. márc.

Tisztasági nap

Igazgatóhelyettes

2017. márc.23.

Víz + Meteorológiai világnapja (csapadékvíz felhasználása) – Látogatás a 18 k-i. obszervatóriumba

Paksy Sándor

2017. ápr.- máj.

Dísznövények telepítése az udvari ágyásokba

Juhász Éva

2017. ápr.24-28..

Fenntarthatóság – környezettudatosság témahét

Föld napja, Madarak és fák napja (erdőismereti kirándulás + faliújságverseny):

04.07. Egészségügyi világnap

Ig., Ig.h.

osztályfőnökök

iskolaorvos

2017. ápr.

Környezettudatossággal kapcsolatos akciók- tevékenységek szervezése a szülők számára

Szülői mk.

2017. ápr.

Az iskola egyik szervezője lesz a helyi közösség közösségfejlesztő programjainak

(közlekedési vetélkedő, …….)

Szülői mk.

osztályfőnökök

2017. ápr.

Környezetvédelmi csapat verseny  (Föld világnapja)

Szűcs Andrea

2017. máj.

2017.május 07.

2017. május 8.

Papírgyűjtés

Egészségnap, sportnap

FÖLD napja, Madarak és fák napja – Madártani Egyesület előadása, Látogatás a soroksári tangazdaságba

Paksy Sándor

védőnő ,isk. pszichológus, testnevelő
DÖK, osztályfőnökök

2017. máj

BIO-Büfé

Konyhavezető

2017. május 26.

Gyermeknap – Családi nap, Sportnap, Egészségnap

 

2017. máj.

Tavaszi szakköri túra

Búzás Csanád

2017.június 4.

A Nemzeti Összetartozás Napja (Múzeumlátogatás – osztály kirándulás)

Osztályfőnökök

2017. jún.

2017.június 04.

Sportnap az iskolában

Környezetvédelmi világnap (1972-ENSZ)

Testnevelő

Nikodém Zsuzsanna

2017. június 13.

Multikulturális projektnap

Igazgatóhelyettes

2017. július

NYÁRI ÉLETMÓD TÁBOR

Gazdig Róbert

Mellékletek: