Szakmai együttműködés a mérés-értékelés területén

eDia partnerség

Intézményünk 2020 óta alkalmazza a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoport „Diagnosztikus mérések fejlesztése” című projektje keretében fejlesztett eDia (Elektronikus Diagnosztikus mérési rendszer) rendszert, mely az elérhető mérések és adaptív (személyre szabott, egyéni eredményekhez igazított) tesztek használatával lehetőséget biztosít a tanulók és az iskolák számára, hogy használják és elsajátítsák a számítógép alapú tesztelést.

Partneriskolaként a következő online mérési programokban veszünk részt:

  • Iskolakezdő mérőcsomag (IKM): Az Iskolakezdő Mérőcsomag (IKM) tesztjeinek megoldásával a sikeres iskolakezdéshez kapcsolódó készségek fejlettségéről kaphatunk információkat, ezáltal segíthetjük, megkönnyíthetjük 1. évfolyamos tanulóink számára az óvoda és az iskola közti átmenetet.
  • Longitudinális program: Az általános iskolás tanulók fejlődését vizsgálja az iskolába lépéstől a 8. évfolyam végéig.
  • Főterületek mérése: A 3 fő műveltségi terület: az OLVASÁS, a MATEMATIKA és a TERMÉSZETTUDOMÁNY területeinek mérése 1-8. évfolyamra a tudás három dimenziójának vonatkozásában: tantárgyi, gondolkodási és alkalmazási dimenziók.
  • Gondolkodási képességek mérése:Az IKT-eszközhasználat, az induktív és kombinatív gondolkodás, a vizuális memória és a problémamegoldás képességvizsgálata 1-12. évfolyamra.
  • Fejlesztő programok a partneriskolák 1-8. évfolyama számára: A 2023/2024-es tanévben új kísérleti-fejlesztési felmérésbe kapcsolódtunk be a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoporttal és az MTA-SZTE Digitális Tanulási Technológiák Kutatócsoporttal együttműködve való együttműködés keretében.

 

A fejlesztő programok a következő területeken és évfolyamokon elérhetőek:

 

a) Olvasás-szövegértés és szókincs fejlesztése:

1. évfolyam: A diákok iskolakészültségi szintjének feltérképezése és felzárkóztató program az olvasás előkészségeinek fejlesztésére
2. évfolyam: A fluens olvasáshoz szükséges képességek fejlesztése
3-4. évfolyam: Az olvasási és helyesírási készség fejlesztése
5-8. évfolyam: Olvasás-szövegértési technika fejlesztése különböző szövegtípusok és szövegformák segítségével.

b) Logikai és matematikai gondolkodás fejlesztése:

1-4. évfolyam: Logikai és matematikai készségek fejlesztése
5-8. évfolyam: Matematikai tartalomba ágyazott gondolkodásfejlesztés

A fejlesztő programcsomag célja: az alapkészségek kialakítása és gyakoroltatása az olvasásiképességek és a logikai gondolkodás területein, a tanulók képességeinek személyre szabott fejlesztése, a gyengébb tanulók képességeinek felzárkóztatása, a kiemelkedő képességű tanulók tehetséggondozása.

 

  • Barangolás az állatkertben – szövegértés, nyelvtan fejlesztőprogram:2023/2024. második (tavaszi) félévétől kapcsolódtunk be az SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoport, az MTA-SZTE Digitális Tanulási Technikák Kutatócsoport és az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport kialakítás alatt álló méréssorozatába. Ennek célja az alsó tagozat második szakaszában (3-4. osztály) a szövegértés és morfológiai tudatosság fejlesztése. A program abban segíti a tanulókat, hogy felismerjék a szavakat alkotó morfémákat, a szavak elemeit, a nyelv szerkezetét, ezáltal anyanyelvi tudatosságuk és gondolkodási képességeik is fejlődjenek. A feladatok kidolgozásához harmadik és negyedik osztályos magyar nyelv és irodalom tantárgy tankönyveit és munkafüzeteit vették alapul.Egyelőre az első modul van kész, jelenleg a többi befejezését, azok tartalmi kialakítását a mérésben való részvétellel, annak során adott visszajelzéseinkkel segítjük.

 

  • Hogyan tanuljak? Olvasás-szövegértési stratégiákat fejlesztő program: A Hogyan tanuljak? című olvasás-szövegértési képességeket fejlesztő program tantárgyfüggetlenül alkalmazható 5-. évfolyamos tanulók körében. A megvalósítása osztálytermi keretek között, tanári facilitációval, korszerű, számítógépes környezetben segíti a diákokat a különböző olvasási és szövegértési stratégiák elsajátításában és begyakorlásában.

 

Az egyéni fejlesztést segítő, személyre szabott diák, osztály és iskola szintű variábilis teszt- és kombinatív feladatok, valamint az ehhez nyújtott objektív visszacsatolások a kutatócsoportok részéről segítik tanulóink képességfejlődését, a tanultak alkalmazási szinten való elmélyülését és az Digitális országos mérésekre (2021-ig Országos kompetenciamérések) való felkészülést.

Az elért eredményeink, működtetett jó gyakorlatunk elismeréseként, a Szegedi Tudományegyetemmel közösen végzett munka szimbólumaként az alábbi tanúsítványt kapta intézményünk: